upload/ISS-SSTV/2020-01-01_17.36.03.jpg
UV5R, Moxon antenna, RX SSTV