upload/ISS-SSTV/2020-08-04_14.28.19_UA3385SWL in KO94vo.jpg
2020-08-04_14.28.19_Aleksey Grechichshev_UA3385SWL_in KO94vo