upload/ISS-SSTV/2020-08-04_14.34.43_UA3385SWL in KO94vo.jpg
2020-08-04_14.34.43_Aleksey Grechichshev_UA3385SWL_in KO94vo