upload/ISS-SSTV/2020-08-05_10.36.18_UA3385SWL in KO94vo.jpg
2020-08-05_10.36.18_Aleksey Grechichshev_UA3385SWL_in KO94vo