upload/ISS-SSTV/2020-08-05_13.42.12_UA3385SWL in KO94vo.jpg
2020-08-05_13.42.12_Aleksei Grechishchev_UA3385SWL_KO94vo