upload/ISS-SSTV/2020-08-05_16.55.37_UA3385SWL in KO94vo.jpg
2020-08-05_16.55.37_Aleksei Grechishchev_UA3385SWL_KO94vo