upload/ISS-SSTV/2020-10-04_14.07_YC8NYJ @PI08JO.jpg
YC8NYJ PI08JO Alinco DJW500