upload/ISS-SSTV/2020-10-08_00.55_YC8NYJ_@PI08JO.png
YC8NYJ PI08JO Alinco DJW500