upload/ISS-SSTV/2020-12-31_02.55.15_YB8VRA in PI46ci.jpg
Yb8vra