upload/ISS-SSTV/2020-12-31_05.40.38_Pawel Rosinski KO11be.jpg
PAWEL ROSINSKI SWL KO11be