upload/ISS-SSTV/2020-12-31_15.58.13_YC9DCK in OI71oh.jpg
Radio TR-751 + V2R antenna, 18* max Elv