upload/ISS-SSTV/2020-12-31_16.02.23_YC9DCK in OI71oh.jpg
Radio TR-751 + V2R antenna 18* Elv... exactly midnight \"Happy NEW YEAR\"