upload/ISS-SSTV1/2020-12-30_04.48.00_Pawel Rosinski KO11be.jpg
PAWEL ROSINSKI SWL KO11be