upload/ISS-SSTV1/2020-12-30_04.52.12_Pawel Rosinski KO11be.jpg
PAWEL ROSINSKI SWL KO11BE