upload/ISS-SSTV1/2020-12-30_06.26.59_Pawel Rosinski KO11be.jpg
PAWEL ROSINSKI SWL KO11BE