upload/ISS-SSTV1/2020-12-30_06.31.22_Pawel Rosinski KO11be.jpg
PAWEL ROSINSKI SWL KO11BE