upload/ISS-SSTV1/2020-12-31_00.53.53_Pawel Rosinski KO11be.jpg
PAWEL ROSINSKI SWL KO11be