upload/ISS-SSTV1/2020-12-31_02.05.35_YB8VRA in PI46ci.jpg
Yb8vra