upload/ISS-SSTV1/2020-12-31_02.23.10_Pawel Rosinski KO11be.jpg
PAWEL ROSINSKI SWL KO11be