upload/ISS-SSTV1/2021-12-30_14.14.17_NoFSKID_PY6BK.jpg
PY6BK em HH07TB