upload/ISS-SSTV1/2021-12-30_14.18.05_NoFSKID_PY6BK.jpg
PY6BK em HH07TB